• Benvinguts a la web del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org

El Col·legi

El COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

El Col·legi es regeix pels seus propis Estatuts i pels Reglaments de règim intern aprovats. Amb caràcter supletori i, si s'escau, com a norma d'obligat compliment, es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'Exercici de Professions Titulades i dels Col·legis Professionals (Generalitat de Catalunya) i per les Normes complementàries, aclaridores o modificant aquestes disposicions.

El Col·legi representa a tots els seus col·legiats, prestant nombrosos serveis als mateixos i preocupant-se per l'eficaç acompliment de les seves tasques, la seva formació i el seu correcte funcionament. Per a això disposa d'unes funcions molt definides. La Junta de Govern del Col·legi vetlla pel correcte funcionament de la corporació.

img