• Benvinguts a la web del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org

Què fem?

Segons l'article 5 del Estatuts col·legials són funcions del Col·legi, als efectes d'acomplir els seus propis objectius, les següents:

pels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la potestat disciplinària en matèria col·legial i de la seva professió.

als òrgans consultius de l'Administració quan sigui requerit per fer-ho.

activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d´interès per als col·legiats.

contra l'intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.

com a mediador i amb procediments d'arbitratge en els conflictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats.

àrbitres, segons el que disposa la Llei dArbitratge.

informes i/o dictàmens que li siguin sol·licitats per les administracions públiques i/o tribunals, relatius a qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o que d'alguna manera hi siguin concordants, i en procediments judicials o administratius.

cursos de formació professional, amb l'objecte d'ampliar i actualitzar els coneixements dels col·legiats, dels seus empleats o dels seus col·laboradors, establint, si escau, els corresponents convenis amb les universitats i altres centres educatius.

els seus pressupostos i regular i determinar les aportacions dels col·legiats i exigir-ne el pagament.

al Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya sobre possibles peticions de segregacions a l'àmbit territorial, amb els efectes que determina la Llei de col·legis professionals.

davant dels consells de col·legis d'administradors de finques d'àmbit superior en la forma assignada per la legislació vigent.

acords amb altres entitats que estiguin interessades o amb organitzacions o col·legis de la mateixa professió o que hi concorrin situats fora de l'àmbit territorial de Catalunya.

i ordenar, dins el marc legal, l´exercici de la professió.

els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb les diferents administracions.

els interessos professionals del col·lectiu.

perquè l'activitat professional sigui adequada als interessos dels ciutadans i per garantir la conservació i l'administració dels béns i del patrimoni immobiliari.

les normes que prepari, i sobre les que dictamini el Govern de la Generalitat respecte a les condicions generals de l'exercici de la professió i sobre les funcions, àmbits i règim de possibles incompatibilitats, i procurar la intervenció prèvia en aquestes preparacions o dictàmens, ja sigui directament o bé per mediació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya.

que s'estimin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.

Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA